privacy (dutch)

info-ebooks.com / Mail Flow OÜ – Privacybeleid

Ons Privacybeleid.
Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door. Door het verstrekken van informatie stemt u in met dit Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, kunt u de website niet gebruiken.

Dit Privacybeleid bevat:
1 .           Inleiding
2 .           Over dit Privacybeleid
3 .           Uw rechten en voorkeuren
4 .           Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen
5 .           Waar we uw persoonsgegevens voor gebruiken
6 .           Met wie we uw persoonsgegevens delen
7 .           Bewaren en wissen van uw persoonsgegevens
8 .           Doorgifte aan andere landen
9 .           Hoe we uw persoonsgegevens beschermen
10 .        Wijzigingen van dit Privacybeleid
11 .        Algemene voorwaarden en cookies
12 .        Links en doorverwijzingen
13 .        Hoe u contact met ons kunt opnemen

1 . Inleiding
Bij Mail Flow OÜ (hierna: wij, we of ons) willen we open en transparant zijn tegenover deelnemers, dus hebben we ons Privacybeleid op een zo duidelijk een leesbaar mogelijke wijze geschreven. In het Privacybeleid leggen we uit wat uw rechten zijn, welke gegevens we van u bewaren, met wie we uw gegevens delen en hoe we uw gegevens beschermen.

2 . Over dit Privacybeleid
Dit Privacybeleid geeft u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en is van toepassing op alle diensten van ons en daaraan gerelateerde diensten.
We beloven dat we u op een zo duidelijk mogelijke manier vertellen hoe we uw gegevens gebruiken. Wij zullen uw gegevens gebruiken om u volledig op de hoogte te houden, uw gegevens veilig en toegankelijk te houden en u in gelegenheid te stellen dat u de controle over uw eigen gegevens behoudt.
Houd er rekening mee dat we uw contactgegevens en andere persoonlijke gegevens niet delen met andere bedrijven voor marketingdoeleinden, tenzij we uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen om dit te doen.
Als u ons vragen of opmerkingen wilt sturen, leest u in punt 13 hoe u contact met ons kunt opnemen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van dit Privacybeleid, dan herinneren we u eraan dat u er altijd voor kunt kiezen om geen gebruik te maken van onze diensten.

3 . Uw rechten en voorkeuren
De Privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kent u bepaalde rechten toe met betrekking tot uw persoonsgegevens. We zijn transparant over onze dienstverlening en bieden u graag mogelijkheden om te bepalen wie wanneer toegang heeft tot uw persoonsgegevens. In beginsel en behoudens beperking op grond van toepasselijke wetgeving, heeft u de volgende rechten:
1. Recht op informatie en inzage – het recht om informatie te krijgen over, en toegang te krijgen tot, de persoonsgegevens die wij over u verwerken;
2. Recht op rectificatie – het recht te vragen dat we uw persoonsgegevens aanpassen of bijwerken, als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn;
3. Recht op vergetelheid – het recht te vragen dat we uw persoonsgegevens verwijderen;
4. Recht op beperking van de verwerking – het recht te vragen dat we tijdelijk of voorgoed ophouden met het verwerken van al uw persoonsgegevens of van een deel daarvan;
5. Recht van bezwaar
– Recht van bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie.
– Recht van bezwaar bij direct marketing.
1. Recht op dataportabiliteit – het recht een kopie van uw persoonsgegevens in elektronische vorm op te vragen, en het recht om die persoonsgegevens door te sturen voor gebruik in het kader van diensten van derden; en
2. Recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming – het recht niet te worden onderworpen aan besluitvorming die alleen gebaseerd is op een geautomatiseerde besluitvorming (i.e. zonder menselijke blik), zoals profilering, indien dat besluit voor jou zou leiden tot rechtsgevolgen of andere significante gevolgen.

Met vragen over uw privacy, uw rechten en hoe u die kunt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens als genoemd in punt 13 van dit Privacybeleid.
Mocht u zich zorgen maken over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, dan hopen we op uw welwillendheid om samen met ons het probleem op te lossen. U hebt echter ook het recht om contact op te nemen met de privacytoezichthouder in Ierland (Data Protection Commission of DPC) of uw lokale privacytoezichthouder om bij hen een klacht in te dienen.

Indien u vraagt om informatie over uw persoonsgegevens, vragen we u de volgende informatie mee te sturen als u contact met ons opneemt:
– Uw volledige naam, geboortedatum en alle persoonsgegevens waar uw verzoek op ziet;
– Een beschrijving van de informatie die u opvraagt, inclusief een datumbereik;
– Een kopie van uw huidige en geldig identiteitsbewijs met foto (bijvoorbeeld een paspoort).

Vanaf de datum dat we alle vereiste informatie hebben ontvangen, zijn wij verplicht – volgens de relevante wetgeving – binnen een maand op uw verzoek te reageren. Hoewel we ons best zullen doen om uw verzoek voor deze deadline te verwerken, kunnen we niet garanderen dat dit altijd het geval zal zijn. Houd er rekening mee dat eventuele ontbrekende informatie uw verzoek van de verwerking vertraagt .

4 . Persoonlijke gegevens die we over u verzamelen
We verzamelen informatie die u ons verstrekt wanneer u een e-book downloadt.
Bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel woonadres. Als u antwoorden geeft op specifieke enquêtes, bewaren we die informatie ook.
We slaan ook enkele technische gegevens op, zoals URL-informatie, online-identificatoren, zoals cookie-informatie en IP-adressen, en informatie over de soorten apparaten die u gebruikt, zoals apparaat-ID’s, uw netwerkprovider, browsertype en besturingssysteem.

5 . Waar we uw persoonsgegevens voor gebruiken
Door een kruisje te plaatsen en op de knop “Ik ga akkoord” (of gelijkwaardig) op de formulieren of chatbots te klikken, stemt u ermee in elektronische communicatie te ontvangen van direct marketing en / of marktonderzoeken. Deze elektronische communicatie kan gebeuren via e-mail, telefoon, gsm en sms / mms, en de gebruiker kan te allen tijde het kanaal kiezen waarmee hij gecontacteerd wil worden. Mededelingen worden uitgevoerd door Mail Flow OÜ of door haar partners, waardoor Mail Flow OÜ ook de gegevens voor dit doel aan haar partners kan verzenden.

De “Partners” van Mail Flow OÜ zijn openbare of particuliere rechtspersonen, met of zonder winstoogmerk, en worden over het algemeen geïdentificeerd op het moment van registratie of, zo niet, behoren tot de categorieën die zijn aangegeven op het moment van registratie, die hier worden vermeld:
• Cultuur, amusement en vrije tijd
• Gezondheid, welzijn en voeding
• Wetenschap, technologie en telecommunicatie
• Bankwezen, financiën en verzekeringen
• Onderwijs, opleiding en werkgelegenheid
• Vastgoed
• Toerisme en reizen
• Entiteiten zonder winstoogmerk
• Energie

– U kunt de categorie (ën) van partners kiezen van wie u dergelijke berichten wilt ontvangen.
– Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan derden wanneer dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van Mail Flow OÜ of een derde partij in onderaanneming.
– Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden van Mail Flow OÜ voor de hierin beschreven doeleinden, in het bijzonder voor gegevensopslag en elektronische communicatiediensten.
6 . Opsporingsinstanties en privacytoezichthouders
We delen uw persoonsgegevens wanneer we te goeder trouw menen dat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder het toepasselijk recht, of om te voldoen aan een daartoe strekkend, geldig en bevoegd gegeven verzoek of bevel, zoals een doorzoekingsbevel een gerechtelijke uitspraak of een dagvaarding. We delen uw persoonsgegevens ook als we te goeder trouw menen dat dit noodzakelijk is gelet op onze eigen gerechtvaardigde belangen of die van een derde in het kader van nationale veiligheid, opsporingsdoeleinden, procesvoering, strafrechtelijk onderzoek, de beveiliging van personen, of om dreigend lichamelijk letsel of overlijden te voorkomen, voor zover wij bepalen dat deze belangen zwaarder wegen dan uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden die het beschermen van uw persoonsgegevens noodzakelijk maken.

Kopers van ons bedrijf
We delen uw persoonsgegevens met kopers of potentiële kopers, wanneer we onderhandelen over of overgaan tot de verkoop van ons bedrijf. In dat geval zullen wij ervoor blijven zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk blijven en zullen wij u, voordat uw persoonsgegevens worden doorgestuurd naar de koper, of voordat een ander Privacybeleid van toepassing wordt op uw persoonsgegevens, hiervan op de hoogte brengen.

Wetenschappelijke onderzoekers
Wij sturen uw persoonsgegevens door in het kader van activiteiten zoals statistische analyses en wetenschappelijke studies, maar alleen nadat we ze hebben gepseudonimiseerd.

Sponsoren (advertentiepartners)
Indien u toestemming hebt gegeven aan partijen om contact met u op te nemen via telefoon, email, SMS of post voor marketing- en advertentiedoeleinden, zijn deze partijen Verwerkingsverantwoordelijke zijn met betrekking tot de gegevens die u aan hen wilt verstrekken. U bent dan onderworpen aan het Privacybeleid van deze partijen. Wij raden u aan dit Privacybeleid te lezen.
Indien u toestemming hebt gegeven dat deze partijen contact met u opnemen, delen wij uw gegevens met deze partijen.
Bij het geven van uw toestemming beslist u met welke partijen uw gegevens gedeeld kunnen worden, waarbij u kunt inzien met welk doel en welke frequentie zij contact met u opnemen.

7 . Bewaren en wissen van uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om onze dienst te kunnen aanbieden en voor gerechtvaardigde en essentiële bedrijfsdoeleinden (bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat de prijsvraag/winactie kan worden uitgevoerd, om bedrijfsbeslissingen over nieuwe functies en aanbod te nemen op basis van data, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, en om geschillen op te lossen).

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en verwijderen uw gegevens dus nadat een winnaar is geselecteerd met betrekking tot de prijsvraag/winactie, of, indien u de winnaar bent, nadat u de prijs hebt ontvangen. Indien u toestemming hebt gegeven om uw gegevens te plaatsen om te kunnen delen dat u de winnaar bent, bewaren wij deze gegevens.

Indien u toestemming hebt gegeven aan partijen om contact met u op te nemen via telefoon, email, SMS of post voor marketing- en advertentiedoeleinden, zijn deze partijen Verwerkingsverantwoordelijke zijn met betrekking tot de gegevens die u aan hen wilt verstrekken. U bent dan onderworpen aan het Privacybeleid van deze partijen. Wij raden u aan dit Privacybeleid te lezen. Hierin kunt u vinden hoe de betreffende partij omgaat met uw persoonsgegevens en dus ook hoelang uw persoonsgegevens worden bewaard.
In dit geval bewaren wij uw gegevens zolang als dit wettelijk nodig is, bijvoorbeeld indien een autoriteit voor gegevensbescherming om uw gegevens vraagt of indien wij ons moeten verdedigen tegen een klacht over uw gegevens, bijvoorbeeld door aan te tonen dat u toestemming hebt gegeven.

Als u daar om vraagt, verwijderen of anonimiseren we uw persoonsgegevens zodat u er niet langer door geïdentificeerd kunt worden, behalve als we er juridisch toe verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren, zoals in de volgende situaties:
– als er een probleem is met betrekking tot uw deelname aan de prijsvraag/winactie of met betrekking tot uw toestemming aan partijen om contact met u op te nemen via telefoon, email, SMS of post voor marketing- en advertentiedoeleinden, bijvoorbeeld om aan te tonen dat u toestemming hebt gegeven;
– als we persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan onze juridische, fiscale, boekhoudkundige en auditverplichtingen, bewaren we de nodige persoonsgegevens zolang dat nodig is op grond van toepasselijke wetgeving; en/of
– als het bewaren van persoonsgegevens nodig is voor onze legitieme zakelijke belangen, zoals het voorkomen van fraude.

8 . Doorgifte aan andere landen
Wij geven uw persoonsgegevens door aan bedrijven in andere landen om de activiteiten uit te kunnen voeren die in dit Privacybeleid vermeld staan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorsturen of de gegevensverwerking uitbesteden aan derde partijen in een ander land dan uw eigen land. De privacywetgeving die van toepassing is op uw persoonsgegevens kan dus verschillen van die van uw eigen land.

Persoonsgegevens die binnen de Europese Unie en Ierland zijn verzameld, kunnen bijvoorbeeld worden doorgegeven naar en verwerkt door derde partijen in een land buiten de Europese Unie of Ierland. In dergelijke gevallen zorgen wij ervoor dat de doorgifte van uw persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke privacywetten, en dat er, in het bijzonder, passende contractuele, technische en organisatorische maatregelen worden genomen, zoals het gebruik van standaardcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd.

Voor meer details over de beveiligingsmaatregelen die we hebben genomen ter bescherming van uw persoonsgegevens, verwijzen we u naar punt 9 van dit Privacybeleid.

9 . Hoe we uw persoonsgegevens beschermen
De beveiliging van de persoonsgegevens van u is een prioriteit voor ons. We hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.
We hebben een divers beleid geïmplementeerd op het vlak van pseudonimisering, encryptie, toegang en het bewaren van gegevens om ze te beschermen tegen ongeautoriseerde of onwettige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging, ongeoorloofde toegang en het onnodig bewaren van persoonsgegevens in onze systemen.

Indien uw persoonsgegevens worden gedeeld, eisen wij van deze partij dat deze passende technische en organisatorische maatregelen neemt om uw persoonlijke gegevens te beschermen en sluiten wij zo nodig een Verwerkersovereenkomst af.

10 . Wijzigingen van dit Privacybeleid
Van tijd tot tijd kunnen we dit Privacybeleid aanpassen.
Wij zullen op onze website elke nieuwe versie van dit beleid publiceren.

11 . Algemene voorwaarden en cookies
U heeft de algemene voorwaarden die u kunt vinden onderaan de webpagina onder “Algemene voorwaarden”.
Om volledig gebruik te kunnen maken van de website, moet uw apparaat cookies accepteren. Cookies zijn tekstbestanden die naar uw apparaat worden gedownload wanneer u een website bezoekt. We gebruiken deze cookies bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat u kunt deelnemen aan de wedstrijd / sweepstakes en om informatie te verkrijgen over hoe u onze webpagina hebt bezocht en gebruikt. Meer informatie over ons Cookiebeleid vindt u onderaan de voettekst van de webpagina onder Cookies.

12 . Links en doorverwijzingen
Sommigen pagina’s op deze webpagina bevatten hyperlinks of doorverwijzingen die naar websites herleiden die niet gecontroleerd of beheerd worden door ons. Wij herinneren u eraan dat wanneer u op andere websites terecht komt via deze hyperlinks, onze voorwaarden, zoals de Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en het Cookiesbeleid niet langer van toepassing zijn. Als u klikt op een advertentie of een link van een derde partij of naar een andere webpagina wordt verwezen, weet dan dat u de webpagina verlaat en dat de voorwaarden niet langer van toepassing zijn. Om te weten welke voorwaarden deze derden hanteren, raden we u aan om die voorwaarden na te lezen.

13 . Hoe u contact met ons kunt opnemen.
Bedankt voor het lezen van dit privacybeleid. Heeft u vragen over dit privacybeleid? Stuur een e-mail naar: user [@] info-ebooks [.]com / info [@]mail-flow[.]net  of stuur een brief naar het volgende adres:

Mail Flow OÜ
Sepapaja 6
Tallinn 15551
Estonia

info [@]mail-flow[.]net

Laatste wijziging: 2020-08-02